Polityka zwrotów

§1 

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

Dokonując zakupu w sklepie internetowym sklep.mentalworld.pl masz prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Możesz dokonać zwrotu całego lub części zamówienia. Pamiętaj, że zwracany towar musi być pełnowartościowy.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, powiadom nas o swojej decyzji w ciągu 14 dni od odbioru zamówienia. Możesz nam ją przekazać wysyłając odpowiedni formularz na adres s[email protected], a zwracane towary (wraz z formularzem) odesłać na własny koszt w ciągu 14 dni od momentu poinformowania nas o tym fakcie na adres wskazany przez Sprzedawcę .

Po otrzymaniu od Ciebie towarów wraz z formularzem odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni dokonamy zwrotu wpłaconych środków. Zwrócimy je stosownie do sposobu płatności, jaki wybrałeś na etapie składania zamówienia, tj.:

  • – na numer konta (lub karty), za pomocą którego dokonałeś zapłaty za zamówienie – jeśli zamówienie było opłacone z góry,
  • – na numer konta, który wskazałeś na formularzu zwrotu – jeśli zamówienie było opłacone przy odbiorze. 

§2

Kontakt i postępowanie reklamacyjne

1.      Użytkownik może kontaktować się z MentalWorld.pl w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a. pisemnej na adres: Mental World Sp. z o.o., ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 /320, 50-020 Wrocław,

b. elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [email protected]

2.      Mental World może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:

a. pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny,

b. elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,

c. telefonicznej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu,

d. krótkich wiadomości tekstowych SMS na wskazany przez Użytkownika numer telefonu,

e. automatycznych kanałów komunikacji tj. w formie powiadomień umieszczanych w ramach Konta Użytkownika w związku z zawarciem Transakcji, wiadomości push w ramach aplikacji mobilnej oraz statusów dostępnych w zakładkach „Moja aktywność”.

3.      W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez MentalWorld.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej (Reklamacja). Jednocześnie w przypadku sprzedaży własnej Usług prowadzonej przez MentalWorld.pl Użytkownik może zgłosić Reklamację w sposób opisany w treści poniżej.

4.      Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnej na adres: Mental World Sp. z o.o., ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 /320, 50-020 Wrocław. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.

5.      MentalWorld.pl rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, MentalWorld.pl zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.

6.      Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach MentalWorld.pl może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.

§3

Prawo właściwe

1.      Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a MentalWorld.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez MentalWorld.pl w ramach Mental World na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez MentalWorld.pl w ramach Mental World będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: https://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=116747. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr 1: wzór formularza o odstąpieniu od umowy kupna/sprzedaży

Załącznik nr 2: polityka prywatności