google-play-badge.png
WITAJ W SKLEPIE MENTAL WORLD!

Mój koszyk -

0,00 PLN
0
W Twoim koszyku znajdują się produkty 0
Suma częściowa: 0,00 PLN

Trening mentalny

Trening mentalny

Trening mentalny – sesja indywidualna

300,00 PLN

Ilość:

Trening mentalny

Udostępnij produkt przez

Opis

Trening mentalny – sesja indywidualna

 

Jesteś spor­tow­cem, Twoim celem jest zwy­cię­żać, grać w naj­lep­szych zespo­łach!

Masz wszystko, żeby tak było, jed­nak widzisz, że Twoim naj­więk­szym wro­giem jest nie­umie­jęt­ność radze­nia sobie z pre­sją i emo­cjami, brak kon­cen­tra­cji czy nie­sprzy­ja­jące nawy­kiTwoja komu­ni­ka­cja z tre­ne­rem też mogłaby być na lep­szym pozio­mie…

Rozwią­za­niem, bez któ­rego nie wyobra­żają sobie już funk­cjo­no­wa­nia naj­więksi spor­towcy, jest tre­ning men­talny.

 

  •  Czym jest tre­ning men­talny dla spor­towca?

 

Dzięki tre­ningowi men­tal­nemu zauwa­żysz nie­ko­rzystne dla sie­bie dzia­ła­nia, jakie podej­mu­jesz, złe nawyki, spo­soby myśle­nia, a co naj­waż­niej­sze będziesz wie­dział, jak je zmie­nić. Pod­nie­sie się Twoje poczu­cie wła­snej war­to­ści, zadbasz o swój spo­kój wewnętrzny i nauczysz się radze­nia sobie z nie­chcia­nymi emo­cjami, popra­wisz kon­cen­tra­cję oraz odwagę w sytu­acjach spor­to­wych, co prze­łoży się na więk­szą szansę na suk­ces rów­nież w innych dzie­dzi­nach.

Pro­gram tre­ningu men­tal­nego, jaki ofe­ruję, nasta­wiony jest na szybki efekt.

Już po 3–4 sesjach więk­szość moich klien­tów zauważa róż­nice, zaczyna dzia­łać efek­tyw­niej i pew­niej dzięki zwró­ce­niu uwagi na obszary dzia­łań, któ­rych do tej pory nie dostrze­gali lub widzieli z innej per­spek­tywy. Zapew­niam oczy­wi­ście kon­takt, jak i kon­sul­ta­cje z klien­tem nawet po zakoń­cze­niu współ­pracy.

Więk­szość klien­tów-spor­tow­ców, któ­rzy do mnie tra­fiają, mają już dość nie­zre­ali­zo­wa­nych celów, mają już dość pora­żek, chcą zmiany i chcą się zaan­ga­żo­wać.

Tre­ning men­talny, aby był sku­teczny, niczego innego nie potrze­buje. Wystar­czy Twoja praca i zaan­ga­żo­wa­nie w pro­ces wystar­czy, żeby bar­dzo szybko zoba­czyć róż­nice i pierw­sze efekty.

 

  • Kim jestem?

 

Nazy­wam się Alek­san­dra Kryś. Jestem Cer­ty­fi­ko­wa­nym Tre­ne­rem Men­tal­nym i Tre­ne­rem Men­tal­nym Junior, Peda­go­giem, Szko­le­niow­cem.

A przede wszyst­kim jestem prak­ty­kiem -na co dzień pra­cuję z dziećmi i mło­dzieżą, współpra­cuję m.in. z mło­dzie­żo­wymi klu­bami spor­to­wymi, jak i senior­skimi.

Pro­wa­dzę także szko­le­nia rad peda­go­gicz­nych oraz szko­le­nia dla tre­ne­rów.

Od ponad 20 lat jestem part­nerką spor­towca, zatem świat sportu znany mi jest od środka i stąd połą­cze­nie zawodu peda­goga i tre­nera men­tal­nego. To uni­ka­towe połą­cze­nie kom­pe­ten­cji, wie­dzy i doświad­cze­nia daje mi moż­li­wość spoj­rze­nia na każdy pro­blem ze wszyst­kich stron i zapro­po­no­wa­nie naj­lep­szych moż­li­wych roz­wią­zań.

Jako Tre­ner, pomimo że pra­cuję od nie­spełna dwóch lat, mam na swoim kon­cie już kilka medali mło­dzie­żo­wych mistrzostw woje­wódz­twa oraz Pol­ski swo­ich klien­tów, a obec­nie senior­ska dru­żyna, którą się opie­kuję, nie scho­dzi z pozy­cji lidera w roz­gryw­kach ligo­wych.

Informacje dodatkowe

Rodzaj

Online

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Zaczekaj!
Myślimy, że to może Ci się spodobać.

Zapisz się do naszego newsletter’a i bądź na bieżąco z nowościami oraz promocjami.

Rejestracja oznacza zapoznanie się oraz zaakceptowanie następujących dokumentów firmy Mental World:
Polityki prywatności i Regulaminu.